KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13.ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i dary (UE) Nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych oraz dziecka w tym wizerunku, jest firma DIFOU Protraktory Szkolenia Teresa Dorzak-Tokarska z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 456 B
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej office@difou.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania, przeprowadzenia, dokumentowania i promowania działań związanych z realizacją projektu DIFOU, na podstawie wyrażonej przez ciebie/klienta zgody (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes związany z realizacją zlecenia jakie ma wykonać DIFOU, a klientem (osobą prywatną lub firmą)
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww danych wynika z obowiązujących przepisów w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowaniem wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych)
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres realizacji projektu nie krócej niż na to zezwalają przepisy księgowe oraz okres wynikający z umowy pomiędzy DIFOU, a klientem indywidualnym bądź firmą, a także zgodnie z przepisami o podatkach, rachunkowości i przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 6. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, ma Pani/Pan prawo:
 1. Dostępu do treści danych
 2. Sprostowania danych
 3. Żądania ograniczenia przetwarzania danych
 4. Przenoszenia danych
 5. Wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na potrzeby zgody
 7. Do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) -> ( nie dotyczy klientów zakupujących materiały kartograficzne przez okres 5 lat)
 1. Ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zorganizowania, przeprowadzenia, dokumentowania i promowania działań związanych z uczestnictwem w projekcie – nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia działań.
 3. Pani/Pana dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacją międzynarodowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe jedynie będą przechowywane do celów finansowo-rozliczeniowych wynikających z współpracy, oraz przechowywane dla bezpieczeństwa RP – dotyczy tylko klientów materiałów kartograficznych – Zobowiązanie bezpieczeństwa RP”).